Phát Triển Ứng Dụng Mobile

Thiết kế và phát triển các ứng dụng Android & IOS

Chúng tôi có một đội ngũ trẻ nhiều kinh nghiệm trong hai nền tảng core:

  • Android
  • IOS

Retech tập trung trong lĩnh vực xây dựng các sản phẩm App phục vụ cho quản trị doanh nghiệp và tương tác với người dùng